contact

urwbwK cswvwa

13 ޖޫން 2012 : 13:37

ބ. އަތޮޅު ޔުނެސްކޯ ބަޔޮސްފިޔަރ ރިޒާވް އަދި ބ. އަތޮޅު ކޮންޒަރވޭޝަން ފަންޑު ރަސްމީކޮށް މިއަދު އިފްތިތާޙު ކުރެވިއްޖެއެވެ. ބ. އޭދަފުށީ ބަޙިއްޔާ ޕްރީސްކޫލުގައި މިއަދު ހެނދުނު ބޭއްވުނު ޖަލްސާއެއްގައި މި ރިޒާވް އަދި ފަންޑު އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު ވަޙީދުއެވެ. މި ރަސްމިއްތާތުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ޑރ. މަރިޔަމް ޝަކީލާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަލްފާޟިލް އަހްމަދު އަދީބު ޢަބްދުލް ޣަފޫރު، މިނިސްޓަރ އޮފް  ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޢު، މިނިސްޓަރ އޮފް ...ތަފްޞީލް

12 ޖޫން 2012 : 10:15

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން ކުދިންކޮޅެއްވެގެން އިއްޔެ ތައްޔާރުކުރެވުނު "ރިއޯ+20 އަށް ދިވެހި ކުދިންގެ އަޑުން އެކުދިންގެ ޝުޢޫރު"، މިއަދް ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އަރުވައިފި.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

cawturwbwK egIruk

މެމްޕާއި މޯލްޑިވްސް ޖީ.ސީ.ސީ. އާއި ދެމެދު އެމް.އޯ.ޔޫ. އެއްގައި ސޮއި ކޮށްފި

09 ޖުލައި 2012 : 14:18

މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އާއި އެންހާންސިންގ ކްލައިމެޓް ރެޒިލިއަންސީ އެންޑް ވޯޓަރ ސެކިޔުރިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް (މޯލްޑިވްސް ޖީ.ސީ.ސީ.) އާއި ދެމެދު 9 ޖުލައި 2012ގައި އެމް.އޯ.ޔޫ. އެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ޅ. ހިންނަވަރުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމާއި ބެހޭ މި އެމް.އޯ.ޔޫ.ގައި މެމްޕް ގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ މިނިސްޓްރީ ...ތަފްޞީލް

ވިމެން އެންޑް އެނަރޖީ ގެ ނަމުގައި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއްޖެ

03 ޖުލައި 2012 : 10:09

މިނިސްޓްރި އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އާއި ސާރކް އެނަރޖީ ސެންޓަރާ ގުޅިގެން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބަންޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓްގައި ކުރިއަށްގެންދާ ވާރކްޝޮޕް "ވިމެން އެންޑް އެނަރޖީ" 2 ޖުލައި 2012 ގައި ފެށިގެން ކުރިއަށް އެބަދެއެވެ.   މިބައްދަލުވުމުގެ މައިގަޑު މަޤްޞަދަކީ، ހަކަތައިގެ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކާއި އެދާއިރާތަކުން މުޖުތަމައުގެ ހަމަހަމަކަމަށް އެންމެ ...ތަފްޞީލް

މެމްޕްގެ ފަރާތުން ކ. ތުލުސްދޫގައި އިންޓަގްރޭޓަޑް އައިލަންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހަދަނީ

28 ޖޫން 2012 : 8:34

މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރަންމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (މެމްޕް) ގެ ފަރާތުން 23 އަދި 24 ޖޫންގައި މެމްޕާއި އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް އިންޓަގްރޭޓަޑް އައިލަންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުމުގެ ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކ. ތުލުސްދޫގެ އިންޓަގްރޭޓަޑް އައިލަންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފިއެވެ. މިގޮތުން ...ތަފްޞީލް

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް

WdOh

Event Calendar

Archives

cnWluAia

cscDOlcnuawD

utwBuruf egWfIzwv

cawtudiAWVwq iaWnUnWq

cDOk gcniDclib

WlcawjwmcsUn

cawtcnurukuAiaWx


 • ސްޓޭޓް އޮފް ދި އެންވަޔަރަންމަންޓް 2011، ދިވެހިރާއްޖެ
  ޑައުންލޯޑް


 • ތިމާވެށި ދުވަސް 2012 ސަޕްލިމެންޓް
  ޑައުންލޯޑް


 • ވަން އޯޝަން، މެނީ ވަރލްޑްސް އޮފް ލައިފް – ިއިންޓަނޭޝަނަލް ޑޭ ފޯރ ބަޔޮލޮޖިކަލް ޑައިވަރސިޓީ – 22 މާރޗް 2012
  ޑައުންލޯޑް

WyiDImiTclwm

ރިއޯ+20 އަށް ދިވެހި ކުދިންގެ އަޑުން އެކުދިންގެ ޝުޢޫރު، އޯކިޑް ރޫމް، ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓު، ދިވެހިރާއްޖެ – 12 ޖޫން 2012

 •  

  pic-20120325-awareness-workshop-at-k-huraa-03 pic-20101006-The-President-visits-the-Ministry-07 pic-20110204-male-north-harbour-handed-over-to-mhe-from-mtcc-06 pic-20101006-The-President-visits-the-Ministry-09 pic-20110322-ministry-to-take-part-in-environs-fair-2011-02 pic-20100915-04 pic-20110127-Agreement-signed-with-HCFC-importers-for-year-2011-01 pic-20110327-study-tour-to-island-of-reunion-under-south-south-experience-exchange-trust-fund-25 pic-20120612-childrens-voice-for-rio20-declaration-presented-to-president-19
 • 2217 ފޮޓޯ 124 ގެލެރީގައި